VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti ADONAI for People o.p.s.
se sídlem: Kodicilova 258/6, 108 00 Praha 10 - Malešice
identifikační číslo: 026 59 506
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1400
pro přístup k blokům audiovizuálních děl prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydala společnost ADONAI for People o.p.s., se sídlem Kodicilova 258/6, 108 00 Praha 10 - Malešice, identifikační číslo: 026 59 506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1400 v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „poskytovatel“)

1.2. VOP upravují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele při poskytování služeb spočívajících v umožnění přehrání VoD bloků audiovizuálních děl v on-line přehrávači. Tyto služby jsou poskytovány na webových stránkách www.afilmteensfest.com.

1.3. Uživatelé výše uvedených služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby uživatel potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není uživatel oprávněn služby využít.

2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY POSKYTOVATELE, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Poskytovatel nabízí ke zhlédnutí pouze ta audiovizuální díla, k jejichž nabídce je oprávněn na základě souhlasu uděleného oprávněnými subjekty (dále jen „Titul“). Bloky Titulů ve formě VoD budou kupujícím uživatelem zprostředkovány prodávajícím poskytovatelem výhradně elektronickou formou.

2.2. Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití fyzických osob nebo ke vzdělávacím účelům různých typů škol a skupin zabývajících se aktivitami dětí a mládeže (dále jen „Uživatel“). Komerční nebo podnikatelské užití Titulů, jakékoliv veřejné užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.

2.3. Nezletilý Uživatel starší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zhlédnout Titul nedoporučený dětem a mladistvým do 18 let. Nezletilý uživatel starší 12 let a mladší 15 let bere na vědomí, že není oprávněn zhlédnout Titul nevhodný pro děti do 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let. Nezletilý uživatel mladší 12 let bere na vědomí, že není oprávněn zhlédnout Titul nevhodný pro děti do 12 let a 15 let a nepřístupný pro děti a mladistvé do 18 let.

2.4. Na základě registrace provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní a ze svého uživatelského rozhraní může provádět objednávání přístupu k jednotlivým blokům Titulů (dále jen „uživatelský účet“).

2.5. Při registraci na webu a při objednávání Titulů je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v jeho účtu a při objednávání bloků titulů jsou poskytovatelem automaticky považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.6. Veškerá prezentace titulů umístěná ve webovém rozhraní portálu poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně poskytování titulů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tak nepoužije.

2.7. Smluvní kupní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzením registračního formuláře na webu afilmteensfest.com.

2.8. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního kupního vztahu. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního kupního vztahu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí uživatel sám.

2.9. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kontakt pro případ technických potíží a reklamace, je uveden na webu https://afilmteensfest.com.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

III. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Přehrání bloků vybraných Titulů je zpoplatněno. Rozdílná cena za přehrání 1, 10 nebo všech bloků Titulů je uvedena na portálu afilmteensfest.com. Dále se cena bude lišit v tom, zda si přehrání bloků objedná jednotlivec (1 - 4 osoby), skupina (5 - 20 osob) nebo škola (21 a více osob).

3.2. Ceny poplatků zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní vztah za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Platba poplatků za bloky filmů probíhá prostřednictvím platební brány poskytovatele, kde je na výběr varianta platby platební kartou nebo rychlým bankovním převodem. Online platby pro nás zajišťuje platební brána GoPay. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Nejrychlejší způsob zaplacení online je platba kartou. Do rozhraní platební brány GoPay zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky. Platba bankovním převodem je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána GoPay vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky. Kontakt na poskytovatele platební služby: GoPay, Pražská třída 1247/24, 370 04 České Budějovice, e-mail: podpora@gopay.cz, telefon +420 387 685 123.

3.4. Poplatky za bloky filmů mohou být uhrazeny také bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 282762926/0300, vedený u ČSOB a.s. (dále jen „účet poskytovatele“).

3.5. V případě bezhotovostních plateb je kupní cena splatná nejpozději do maximálně 72 hodin od zaslání objednávky.

3.6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství filmových bloků, výše ceny) požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem, telefonicky).

3.7. Potvrzením objednávky odpovídající služby dává uživatel poskytovateli oprávnění účtovat uživateli poplatek dle aktuálních cen, tak jak jsou uvedeny na portálu afilmteensfest.com.

3.8. V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě vzniklého smluvního vztahu uživateli daňový doklad (fakturu). Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení ceny zboží do max. 25 pracovních dnů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů

4.1. Ochrana údajů uživatelů je upravena Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4.2. Detailní informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je umístěn na portálu afilmteensfest.com.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele ohledně práv z vadného plnění se dále řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených ve VOP elektronicky na e-mailovou adresu: info@afilmteensfest.com. Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude uživatel poskytovatelem informován.

5.3. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nového nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou uživatele. Není-li toto možné nebo požádá-li o to uživatel při uplatnění reklamace, vrátí mu poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí bloků Titulů.

5.4. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má uživatel právo od smluvního vztahu odstoupit, a to do max. 14 dnů od převzetí zaplacených bloků Titulů. Toto odstoupení musí být odesláno uživatelem na elektronickou adresu poskytovatele: info@afilmteensfest.com. V případě odstoupení od smluvního vztahu se tento od počátku ruší a poskytovatel vrátí uživateli jím zaplacené peněžní prostředky do 14 dnů od konce smluvního vztahu, a to způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele přijal.

5.5. Poskytovatel je také oprávněn odstoupit od smluvního vztahu, a to do doby převzetí bloků Titulů uživatelem. V takovém případě vrátí poskytovatel uživateli jím zaplacenou peněžní částku bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený uživatelem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv činnosti uživatele podnikané v rozporu s těmito VOP, jež by mohly vést k ohrožení služeb poskytovaných poskytovatelem, případně jakékoliv činnosti uživatele, která by ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany poskytovatele posuzovány jako porušování těchto VOP a poskytovatel je oprávněn uživatele v takové činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení k přístupu k filmovým bloků titulů poskytovatele dle těchto VOP, přičemž opatření směřující k omezení takové činnosti je poskytovatel oprávněn učinit okamžitě.

6.2. Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.

6.3. Tyto podmínky v českém i anglickém jazyce se řídí platným právním řádem České republiky.

6.4. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: Kodicilova 6/258, 108 00 Praha 10 - Malešice, adresa elektronické pošty: info@afilmteensfest.com, telefon: 603822181.

6.5. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 31. 10. 2021.

Všeobecné obchodní podmínky [ 140.69 kB, PDF ]

GDPR [ 146.17 kB, PDF ]