Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ADONAI for People o.p.s., se sídlem Kodicilova 258/6, 108 00 Praha 10 - Malešice, identifikační číslo: 026 59 506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1400 (dále jen: „správce“).

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává základní identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail), údaje o průběhu nákupu, historii navštívení webu www.afilmteensfest.com (dále jen „web“), historii aktivit v naší e-mailové korespondenci.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů plyne z nezbytnosti pro: splnění právní povinnosti, přípravu a splnění smlouvy a účely oprávněných zájmů správce na základě odvolatelného, informovaného, jednoznačného a svobodného souhlasu.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smluvního vztahu, bez poskytnutí osobních údajů jej není možné uzavřít či jej ze strany správce plnit;

 • analýza údajů o chování návštěvníků webu, zjišťování preferencí návštěvníků webu; testování nových funkcí a aplikací pro zlepšování služeb a taktéž pro zlepšování obsahu webu a pro ochranu před napadením ICT infrastruktury

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4. E-mailová obchodní sdělení

4.1. Můžete být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s poskytovatelem nebo s produkty (bloky filmů) jím poskytovanými, zasílaných jménem poskytovatele na e-mailovou adresu uživatele. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce (poskytovatel) je zasílá z důvodu oprávněného zájmu.

4.2. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním zákazníkům. E-mailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty (bloky filmů), zasílá správce zákazníkům výhradně na základě souhlasu.

4.3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť. Pokud požádáte správce o odhlášení z odběru e-mailových obchodních sdělení jiným než jedním z výše popsaných způsobů, může správce požadovat identifikační a ověřovací dokumenty, že žádost podává oprávněná osoba.

5. Cookies

5.1. Web správce ukládá krátkodobě nebo dlouhodobě do prohlížeče či zařízení návštěvníka webu malé textové soubory cookies nebo obsahují obrázkové průhledné pixelové značky a obdobné technologie pro sběr údajů z prohlížečů a zařízení návštěvníka webu (dále jen „cookies“).

5.2. Nezbytná funkční cookies správce zajišťují například možnost přihlášení a registrace k uživatelskému účtu. Tyto údaje zpracovává správce z nezbytnosti pro plnění kupní smlouvy a z oprávněného zájmu zajistit funkčnost nabídky produktů a jejich případného nákupu.

5.3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť. Pokud požádáte správce o odhlášení z odběru e-mailových obchodních sdělení jiným než jedním z výše popsaných způsobů, může správce požadovat identifikační a ověřovací dokumenty, že žádost podává oprávněná osoba.

5.4. Nikoli nezbytná funkční cookies správce vyhodnocují návštěvnost a umožňují zlepšovat funkci webu, zapamatovat si jazyk a další nastavení uživatele. K zajištění optimalizace webu, k tvorbě profilů uživatelů a ke zlepšení svých služeb využívá správce webové analytické nástroje, zvláště Google Analytics. Údaje získané z analytických cookies využívaných těmito nástroji jsou anonymizované. Tyto údaje zpracovává správce za účelem oprávněného zájmu.

5.5. Při vypnutí funkčních cookies správce nemůže návštěvník webu plně využít jejích funkcionalit. Při vypnutí analytických cookies přichází návštěvník webu o možnost přizpůsobení nabídky. Souhlas s předáváním údajů z remarketingových cookies reklamním a sociálním sítím vyjadřuje návštěvník webu nastavením prohlížeče. Rovněž nastavením prohlížeče ovlivňuje funkci ostatních cookies.

6. Doba uchovávání údajů

6.1. Údaje získané z cookies zpracovává správce jen po nezbytně nutnou dobu, nejvýše 2 roky.

6.2. Správce uchovává tyto údaje:

 • nezbytné pro přípravu a splnění smlouvy a osobní údaje o životním stylu a demografii získané nepovinně od subjektu osobních údajů v souvislosti s přípravou a plněním smlouvy (zpracovávané na základě oprávněného zájmu) po dobu 5 let od vydání posledního daňového dokladu nebo potvrzení vztahujícího se ke smlouvě (rezervaci, objednávce, nákupu), respektive 5 let od data zrušení uživatelského účtu nebo obdobné registrace zákazníka;

 • zpracovávané správcem pro splnění povinností uložených zákonem, zvláště smlouvy, faktury a další účetní a daňové doklady s identifikačními a kontaktními údaji (správce je uchovává po dobu 10 let, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak);

 • užívané na základě souhlasu (správce je uchovává po dobu 10 let) nebo do odvolání souhlasu.

6.3. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.

6.4. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

7. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

7.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání produktu a realizaci plateb na základě smlouvy zajišťující marketingové služby.

7.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. Vaše práva

8.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

 • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

 • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na e-mail: info@afilmteensfest.com, po odvolání souhlasu budou vaše údaje smazány;

 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

8.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

9.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto zásady jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je česká verze rozhodující.

10.2. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.

10.3. Tyto zásady jsou platné a účinné od 31. 10. 2021.

Zásady ochrany osobních údajů [ 146.17 kB, PDF ]